Beit

2023

Traumton

1
Nabad
3:53

لما بطلع من بيتي ع لى الطريق والشمس تبوس وجي بتفاجأ إنو ا لحياة بعدا بقلبي نبض نبض بج رب إحكيكن إسألكن إذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب شد وجوهن تقل ا لأ رض شد وجوهن تقل ا لأ رض وجوهن يا ناس عيونن يا ناس خدودن يا ناس تقيلي الأساميبلامعنى شو بتعمل فينا ا لأسا مي شوف إذا مننسى مين ورا الكلام بزيد سلام بصير أ لام شوف إذا مننسى إنو ها لإنسان بزيد كل يوم بزيد

When I leave my house and go out
The sun kisses my face.
I am amazed. Life still pulsates in my heart,
a heartbeat.
I try to talk to you.
I wonder if we can connect heart to heart.
The weight of the earth tugs at their faces. Take their faces in your hands.
Take away the weight of the ancestors.
Their faces, their cheeks,
Their cheeks are heavy.
Our names have no meaning.
What do names do to us?
Look, whenever we forget who is behind the language, the pain multiplies.
Look how we forget that every day humanness grows and grows.

Wenn ich mein Haus verlasse und auf die Straße gehe,
küsst die Sonne mein Gesicht. Verwundert bin ich.
Das Leben pulsiert immer noch in meinem Herzen, ein Herzschlag.
Ich frage mich, ob wir uns von Herz zu Herz verbinden können. Das Gewicht der Erde zerrt an ihren Gesichtern.
Nimm ihre Gesichter in die Hände.
Nimm das Gewicht der Vorfahren weg.
Ihre Gesichter, ihre Wangen,
ihre Wangen sind schwer.
Unsere Namen haben keine Bedeutung.
Was machen Namen mit uns?
Schau mal, immer wenn wir vergessen, wer hinter der Sprache ist, vermehrt sich der Schmerz.
Schau mal, wie wir vergessen, dass der Mensch jeden Tag weiter wächst.

2
Beit
5:21

مجنوني جنونها قتل حب خايفي من زيتوني خوفا سكر قلب سكران نا سي حالو ما سمع صوت الناي قلو وعي حالك في خيار هديي حياتنا ما منفيق عليه ا إلا ما بعد تنام هنيي حياتنا أوعا تنام بلاها تفيق بلا سلام ما تهدم بيت عم ر بيت زيتوني بتع صرها زيت دق العود عطيني الناي طول عم ري بشرية مي عيوني عيوني عيونك سود عطيني الناي ودق العود تقبرنيكلمة ما بتنقال هيك حبك ما بكون علبال

The world has gone mad
Its madness is killing love
She is afraid of an olive tree And her fear closes hearts
A drunkard has forgotten himself
He no longer hears the voice of the heart
Tell him to wake himself up
He can still choose to do so
Our life is a gift
We remember life only after it has fallen asleep
Our life is a joy
Do not go to sleep without her, or you will wake up without peace
Do not destroy a house, Build a house
Get oil from the olive, play the oud, give me the nay
Long life to you, a drink of water to me
I don't want to be the one who buries you, I
want to be the one who is in love with your life.

Die Welt ist verrückt geworden
Ihr Wahnsinn tötet die Liebe
Sie hat Angst vor einem Olivenbaum und ihre Angst schließt die Herzen
Ein Betrunkener hat sich selbst vergessen
Er hört die Stimme des Herzens nicht mehr
Sag ihm, er soll sich selbst wecken
Er kann sich noch dafür entscheiden
Unser Leben ist ein Geschenk
Wir erinnern uns an das Leben erst, nachdem es eingeschlafen ist
Unser Leben ist eine Freude
Schlafe nicht ohne Leben ein, sonst wachst du ohne Frieden auf
Zerstöre kein Haus, baue ein Haus
Hole Öl aus der Olive, spiele Oud, gib mir die Nay
Dir ein langes Leben, mir ein Schluck Wasser
Ich möchte nicht derjenige sein, der dich begräbt,
ich möchte derjenige sein, der dein Leben liebt.

Le monde est devenu fou
Sa folie tue l'amour
Elle a peur d'un olivier et sa peur ferme les cœurs
Un ivrogne s'est oublié
Il n'entend plus la voix de son cœur
Dis-lui de se réveiller
Il peut encore choisir de le faire
Notre vie est un cadeau
Nous ne nous souvenons de la vie qu'après qu'elle se soit endormie
Notre vie est une joie
Ne t'endors pas sans elle, sinon tu te réveilleras sans paix
Ne détruis pas une maison, Construis une maison
Va chercher de l'huile dans l'olive, joue de l'oud, donne-moi le nay
A toi une longue vie, à moi une gorgée d'eau
Je ne veux pas être celui qui t'enterre
je veux être celui qui aime ta vie

3
Mantra
5:20

صوتي صوتيمخبى أفكا ري وسنين لوني لوني مغ طى بأح لام حاميي أخبار روحي مين أنا يا روح؟ ضايع ضايع شكلي غطيطة ليوم تشرين موتي موتي قبا ليلامسني غامرني غامرني غم رني يا موت يا صديق

My voice, my voice hides my thoughts and years of life
My colour, my colour is covered with dreams
Dreams protect the stories of my soul
Who am I? Say it, my soul! Lost, lost is my form
Misty is the day
My death, my death is before me
Touch me, embrace me, Death, friend.

Meine Stimme, meine Stimme versteckt meine Gedanken und Lebensjahre
Meine Farbe, meine Farbe ist von Träumen bedeckt
Träume beschützen die Geschichten meiner Seele
Wer bin ich? Sag es, meine Seele!
Verloren, verloren ist meine Form
Neblig ist der Tag
Mein Tod, mein Tod ist vor mir
Berühre mich, umarme mich, Tod, Freund

Ma voix, ma voix dévoile mes pensées et mes années de vie
Ma couleur, ma couleur est couverte de rêves
Les rêves protègent les histoires de mon âme
Qui suis-je ? Dis-le, mon âme!
Perdue, perdue est ma silhouette devant moi
Touche-moi, prends-moi dans tes bras, Mort, amie
Le jour est brouillé
Ma mort, ma mort est

4
Racines
3:11

جزور سامعك لامسي ا لمحيط شايفك بالضو العظيم حاسك متل الفرح بدمي بتعطيني قوة ا لما ضي وحدي أنا ضعيف ومكسور بحاجة لإلك قبل ما أولد أبعد من ا لحياة جزور غامرك أبعد من ا لموت قوتك قانون أح لامي شايفو السر ببلش بقلبي مش خايف الصوت حرر فرح حيا تي يا جزور أبعد من ا لموت قوتك قانون أح لامي شايفو أنا راجع مرة بعد مرة

I see you when you caress the ocean.
I see you in powerful light.
I feel you like joy in my blood,
it flows beyond life.

You give me the strength of the past.
Alone I would be weak and broken.
I needed you, before I was born.
Beyond life.
You roots!
I embrace you.
Beyond death you are strong.
I can see the law of my dreams flowing in you.

The mystery begins in my heart.
I am no longer afraid.
It is the voice that liberates happiness in the depth of my life.
You roots!

I embrace you.
Beyond death you are strong.
The law of my dreams that flows in you I can see. I want to come back. Again and again

Ich höre dich, wenn du den Ozean streichelst. Ich sehe dich in kraftvollem Licht.
Ich fühle dich wie Freude in meinem Blut,
es fließt über das Leben hinaus.
Du gibst mir die Kraft der Vergangenheit. Allein wäre ich schwach und gebrochen. Ich habe dich gebraucht,
bevor ich geboren war.
Über das Leben hinaus.
Ihr Wurzeln! Ich umarme euch.

Über den Tod hinaus seid ihr stark.
Das Gesetz meiner Träume, das in euch fließt, kann ich sehen.

Das Mysterium beginnt in meinem Herzen. Ich habe keine Angst mehr.
Es ist die Stimme, die das Glück befreit in der Tiefe meines Lebens. Ihr Wurzeln!

Ich umarme euch.
Über den Tod hinaus seid ihr stark.
Das Gesetz meiner Träume, das in euch fließt, kann ich sehen.
Ich möchte zurückkommen. Wieder und wieder

5
Zeryab
3:50

ساهرة عبا بي ها لأفكا ر بطلع لعندا كل ليلة وليلة بزورها أفكا ري هي ولادي ولادي قاعد لحا لي مع أ سرار تحمينيكل مرة ومرا العيشة بلاها أنا أنا إبنا للأسرار

Thoughts are awake at my door at night.
Every night I go and visit them.
My thoughts are my children.
Alone I sit here with secrets.
They protect me every time life tastes bitter.
I am the son of secrets.

Die Gedanken sind nachts vor meiner Tür wach.
Jeden Abend gehe ich zu ihnen und besuche sie.
Meine Gedanken sind meine Kinder.
Alleine sitze ich hier mit Geheimnissen.
Sie beschützen mich jedes mal, wenn das Leben bitter schmeckt.
Ohne sie ist das Leben bitter.
Ich bin der Sohn der Geheimnisse.

6
Secret of the wings
4:30

فتاح الباب مفتاح الباب مخبى بروحي الواسعة طيري يا طيور ط ير ي و لاتخ ا في فوق غروب الشمس الدا في

Open the door.
The key is hidden.
It is hidden in my vast soul.
Fly, all you birds.
Fly without fear.
Fly over the warming sunset.

Öffne die Tür .
Der Schlüssel ist versteckt.
Er ist in meiner weiten Seele versteckt.
Fliegt, ihr Vögel.
Fliegt ohne Angst.
Fliegt über den wärmenden Sonnenuntergang.

7
Flowers
2:14

زهور
عطرف الطريق
يا ترى يف طريق
إذا مزنورها
زهور
عطرف الطريق
يا ترى يف صديق
إذا منشوفها

Flowers by the roadside
Will there be a path to
Them when I visit them?
Flowers by the roadside
Flowers by the wayside
Will there be friendship
When I look at them?

Blumen am Wegesrand
Wird es einen Weg zu ihnen geben, wenn ich sie besuche?
Blumen am Wegesrand
Wird es Freundschaft geben, wenn ich sie ansehe?

Fleurs au bord de la voie
Y aura-t-il un chemin pour
Les atteindre quand je leur rendrai visite ?
Fleurs au bord de la voie
Y aura-t-il de l'amitié
Quand je les regarderai ?

8
Return
5:19

رجاعيلي حكيلي بصوتك نسيت اللون رجاعيلي روحي ضايعة نسيت إنو روحي الكون رجوعي أسير وجوعي بصير يعتل همي كتير فتاح عيونيشينهار صار يللي صار وصار بيتي حيطانو نار عيوني سألوها لروحيفي حوار الع ين يلاقيها وين بيتي حيطانو نار نار طفيلي النار شوفي سألوني أنا مين وإنتي مين نحنا أسا مي نحنا أسا مي مين

Come back.
Speak to me.
In your voice I have lost the colours. My soul got confused.
I have forgotten that my soul is the universe. My return is captive.
My pain is worried about me. Open my eyes. What has happened, has happened.
My house is burning, my eyes are asking:
Who am I
Who are you
We are names
We are names of whom?

Komm zurück.
Sprich mit mir.
In deiner Stimme habe ich die Farben verloren. Meine Seele hat sich verwirrt.
Ich habe vergessen,
dass meine Seele das Universum ist.
Meine Rückkehr ist gefangen,
Mein Schmerz macht sich Sorgen um mich. Öffne mir die Augen.
Was geschehen ist, ist geschehen.
Mein Haus brennt, meine Augen fragen:
Wer bin ich
Wer bist du
Wir sind Namen
Wir sind Namen von wem?

9
Sukuni
5:48

سكوتيحا ميأ لامي سكوتي فا تح أكوا ني

My silence is the protector of my pain. My stillness opens my universes.

Mein Schweigen ist der Beschützer meiner Schmerzen. Meine Stille öffnet meine Universen.

10
La résistance
3:09

هيدا جهدي
جهد المقاومة مقاومة تحرير كل شي
ما بدي حس
بدي تفهم
تفهم منيح
ما بدي حس
بدي إنت تحس

That is my determination
I resolve to resist
The resistance not to let it all out
I don't want to feel it anymore
I want you to understand. Understand well
I don't want to feel it anymore
I want you to feel it

Das ist meine Entschlossenheit
Ich entschließe mich, zu widerstehen
Der Widerstand, nicht alles rauzulassen
Ich will es nicht mehr fühlen
Ich möchte, dass du verstehst. Gut verstehst
Ich will es nicht mehr fühlen
Ich will, dass du es fühlst

C'est mon effort
Je fais l'effort de résister
La ré- sistance de ne pas tout laisser tout s'enfuir
Je ne veux plus le sentir
Je veux que tu comprennes. Bien comprendre
Je ne veux plus le sentir
Je veux que tu le sentes

11
Abun Rahal
3:18

رحل أ بي تركني وحيد انتظرت انتظرته والوقت رمل في عيني

My father left.
He left me alone. Abandoned.
I waited.
I waited for him and time became sand in my eyes.

Mein Vater ist gegangen.
Mich hat er allein gelassen. Verlassen.
Ich habe gewartet.
Ich habe auf ihn gewartet und die Zeit wurde Sand in meinen Augen.

12
Lotus
2:59

سودة أ لمي نور أنا بنت أ لمي سودا عكتفي وتقبلي صوب النور طريقي يا ع تمة ضويلي مشتاقة للزكريات يا شمسي دفيني أنا بنت الفي زهرة عكتفيتحكيلي

I am the daughter of the water that lies
black and heavy on my shoulders.
My path goes towards the light.
Darkness, shine on me!
I am longing, longing for memories.
Sun, warm me.
I am the daughter of the shadow.
A flower sits on my shoulder and tells. My path goes to the light.
Darkness, shine on me!
I am longing for memories.
Sun, shine on me.

Ich bin die Tochter des Wassers, das schwarz und schwer auf meinen Schultern liegt.
Mein Weg geht zum Licht! Dunkelheit, leuchte mir.
Sehnsucht habe ich, Sehnsucht nach Erinnerungen.
Sonne, wärme mich.
Ich bin die Tochter des Schattens.
Eine Blume sitzt auf meiner Schulter und erzählt.
Mein Weg geht zum Licht.
Dunkelheit, leuchte mir!
Sehnsucht habe ich, Sehnsucht nach Erinnerungen.
Sonne, leuchte mir.

13
Tout ce qui nous reste
2:53

أنا وحيد ضوء القمر ضعيف قم ري ضعيف وأنا هنا وحيد أنت تريدني أن أنسى أن أريدك لا تنسى

Alone with the faint moonlight
My moon is silent and I am lonely here.
You want me to forget.
I want to give you some childhood instead of suffering.
A deep sigh.That is what remains behind
the white mountains.
All that remains is childhood.

Allein mit dem schwachen Mondlicht
Mein Mond ist leise, und ich bin einsam hier.
Du willst, dass ich vergesse.
Ich möchte dir statt des Leidens ein bisschen Kindheit schenken.
Ein tiefer Seufzer.
Das ist das was bleibt hinter den weißen Bergen. Alles was bleibt ist die Kindheit.

Au lieu de nos souffrances
Je pourrais t’offrir
Un peu d'enfance
Un profond soupir
C’est tout ce qui nous reste
Derrière les montagnes blanches

14
Freedom Dance
4:10

لا لا تنسى قلبي لا لا
ما بينسى قلبي الكون
صارو حلاني كتار
يا قلبي لا تنساني وحلام
شعل نار جوا الشمس وجودي حر رقص وطار

No. You shall not forget my heart.
My heart will remember everything.
My heart remember me and dream.
You shall be fire.
The sun in me you shall become.
Then I can dance freely.
And fly.

Nein. Du sollst mein Herz nicht vergessen.
Mein Herz wird sich an alles erinnern.
Meine Träume sind viele geworden.
Mein Herz erinnere dich an mich und träume.
Du sollst Feuer sein.
Die Sonne in mir sollst du werden.
Dann kann ich frei tanzen.
Und fliegen.

Irade

Masaa - Irade (2018)

2020

Traumton Records

1
Hakim

سياج بيحمي ناس
ناس بتحمي سياج
جوا سياجها قاعدي ناس
سياج حامي سياج
هو جايي يلمس ناس
يحول ناس
حول ناس قلي حول ناس
بسياجك صافية المي
بسياجك شمس وفي
فرحة هي

A fence protects the people.
People protect the fence.
A fence protects a fence.
He is coming to touch the people.
To transform them.
Transform them, he said.
Your fence is pure water.
Your fence is Light and Shadow.

Ein Zaun schützt die Menschen.
Menschen schützen den Zaun.
Ein Zaun schützt einen Zaun.
Er kommt, um Menschen zu berühren, um Menschen zu verwandeln.
Verwandele die Menschen, sagte er.
Dein Zaun ist klares Wasser.
Dein Zaun ist Licht und Schatten.
Und das alles ist Freude.

La clôture protège les êtres humains.
Les êtres humains protègent la clôture.
Une clôture protège une clôture.
Il vient pou toucher les hommes.
Pour les transformer.
Transforme les hommes, il me dit.
Ta clôture est de l'eau pure.
Ta clôture est de la lumière et de l'ombre.
Tout cela est la joie.

2
Fadai

فضائي يحيى فيه سمعي
في سكون العالم
أسمع صدى أفكاري

I listen to my universe.
In the stillness of the world, I hear the echo of my thoughts.

Ich lausche meinem Universum.
In der Stille der Welt höre ich das Echo meiner Gedanken.

Je reçois les sons de mon univers.
Dans le silence du monde j’entends l’écho de mes pensées.

3
Farascha

في فراشة زغيري
لما بطير بتخلق نسمة
والنسمة بتصير عاصفة
والعاصفة بتغير الكون
هيك كمان الافكار
لما منغنيها بتقوى
وبتصير عاصفة
وبتغير كون الناس من جوا

A small butterfly flies. A breeze is born.

The breeze becomes a storm. The storm changes the world.

Thoughts are like this. When we sing them, they become storms and they change the inner world of people.

Ein kleiner Schmetterling fliegt. Eine Brise wird geboren.

Die Brise ist ein Sturm geworden. Der Sturm verwandelt die Welt.

So sind auch Gedanken. Wenn wir sie singen, werden sie zu Stürmen, die die innere Welt der Menschen verwandeln.

Un petit papillon vole. Une brise est née.

La brise devient une tempête. La tempête change le monde.

Les pensées sont pareilles. Quand nous les chantons, ils deviennent des tempêtes et changent le monde intérieur des êtres humains.

4
Hala

بالسما في حلا أسير
بالهوا في ومى قصير
كلما بشوف غيمي
نورا غافي
بخلي عيني تحكي أقوى حكايي

Beauty is a prisoner of the sky.
Connection in love is short.
Every time I see a cloud of sleeping light,
I ask my eyes to tell the strongest story.

Die Schönheit ist im Himmel gefangen.
Die Begegnung in der Liebe ist kurz.
Jedes Mal, wenn ich eine Wolke aus schlafendem Licht sehe,
lasse ich meine Augen eine kraftvolle Geschichte erzählen.

La beauté est une prisonnière du ciel.
Les liens dans l'amour sont court.
Chaque fois que je vois des nuages
de lumière dormante,
je demande à mes yeux de raconter
les histoires les plus fortes.

5
Dafa

وين الدفا يلي بحول البيضة لعصفور؟
عصفور طاير وحر

Where is the warmth that turns
an egg into a bird?
A free bird flying.

Wo ist die Wärme,
die ein Ei in einen Vogel verwandelt?
Ein freier Vogel, der fliegen kann.

Où est la chaleur qui transforme
l'œuf en oiseau.
Un oiseau libre qui vole.

6
Lullaby for Jasu

نجوم الدنيي
برا حمرا
جوا خايفي بنتي
صوتو عالي الرعد الجايي
ياخد نوم يوعي الموت
يسرق مني بنتي وابني
بصوتي نامو ولادي
بصوتي سامعين رواء
ولا رعد ولا حرب
بس سلام نام

Outside the stars are red.
Here inside, my scared daughter sleeps. The thunder is loud.
He is coming to take our sleep away.
He wakes up death.
He steals my daughter and my son from me. But my voice embraces them in their sleep. In my voice they hear the stillness.
No thunder. No war.
Only peace.
Sleep.

Draußen sind die Sterne rot und hier drin schläft meine verängstigte Tochter. Der Donner ist laut. Er kommt und nimmt uns den Schlaf. Er weckt den Tod. Er klaut mir meine Tochter und meinen Sohn. Aber von meiner Stimme umhüllt, schlafen sie weiter. In meiner Stimme hören sie die Stille. Kein Donner. Kein Krieg. Nur Frieden. Schlaft.

Dehors les étoiles sont rouges.
Ici dedans ma fille effrayée dort.
Le tonnerre est fort.
Il vient pour prendre notre sommeil.
Il éveille la mort.
Il me vole ma fille et mon fils.
Mais ma voix les embrasse en dormant. Dans ma voix ils entendent le silence. Pas de tonnerre. Pas de guerre. Seulement la paix.
Dormir.

7
Herzlicht

لما قلبي ينور، بيوعى وجي وبعيوني بتشوف روحي مضوايي

When my heart is full of light, my face awakens and in my eyes you see the bright landscape of my soul.

Wenn mein Herz leuchtet, wacht mein Gesicht auf und in meinen Augen siehst du die hell erleuchtete Landschaft meiner Seele.

Quand mon coeur s’illumine, mon visage s’éveille et dans mes yeux tu vois les paysages éclairés de mon esprit.

8
Ruhakayar

وهم مدينة زارني بالأحلام
مدينة جميلة ومجروحة
الحيطان همست حكايات من الماضي
صرخات الأرض الموجوعة والمشتاقة غطت بصوتها الحكايات المهموسة

A phantom city visited me in my dreams.
A beautiful city full of scars.
The walls whispered stories of the past.
But I couldn't hear them. The trampeld earth screamed with agony and longing.

Eine Phantomstadt hat meine Träume heimgesucht.
So wunderschön und voller Narben.
Die Wände flüsterten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
Aber ich verstand sie nicht,
denn die zetrampelte Erde schrie vor schmerzvoller Sehnsucht.

Une ville fantôme m'a visité dans mes rêves. Une belle ville pleine de blessures.
Les murs murmuraient des histoires du passé. Moi, je ne les entendais pas.
La terre criait de douleur et d'envie.

9
Sara

ماشي عالجليد والجليد مكسور
مين يشجعني كمل المشي؟

I walk on broken ice.
Who encourages me to keep on walking.

Ich laufe auf gebrochenem Eis.
Wer ermutigt mich, weiter zu gehen?

Je marche sur un lac gelé.
Qui m'encourage de continuer ma marche sur la glace qui brise?

10
Averoes

ما هو الغريب إلا جانب من روحيلا أعرفه روحيتزيدكلماصار الغريب أقل غرابة

What is the strange if not
the unknown side of my soul?
The less the strange is strange to me,
the more soul is known.

Was ist das Fremde wenn nicht
die mir unbekannte Seite meiner Seele?
Je weniger das Fremde mir fremd ist,
desto mehr meiner Seele wird sichtbar.

Que ce que c'est que l'étranger si ce n'est pas le côté inconnu de mon esprit?
De moin est l'étranger étrange,
de plus est l'esprit connu.

11
Irade

عندي إرادي غافية جوا بألبي

I have a willingness sleeping in my heart.

Ich habe eine Willenskraft. Sie schläft in meinem Herzen.

J'ai une volonté qui dort dans mon coeur.

12
La rue

واذا شفتيني شو لعيون؟ بشرتك طعمتها مرة
واذا بتبوسني شو الشفاف؟ ايديك بيض ا لحب بارد
با لاخ يركلشي سعادة با لحقيقة كلشي الوان نحنا اخ ترنا الطريق ما بدي حس با لحسد

And even if you look at me.
What are the eyes?
Your moving skin tastes bitter.
And I alone believe you.

And even if you kiss me.
What are the lips?
Your hands are white.
Love is cold.

At the end all is happiness.
In fact all is color.
We chose the road.
I don't feel envy anymore.

Und auch wenn du mich ansiehst,
Was sind schon die Augen?
Deine Haut, die sich bewegt, schmeckt bitter. Und ich ganz allein glaube es dir...
Und auch wenn du mich küsst, Was sind schon die Lippen? Deine Hände sind weiß.
Die Liebe ist kalt.

Am Ende ist alles Freude.
In Wirklichkeit ist alles Farbe.
Wir haben den Weg gewählt.
Ich habe keine Lust mehr neidisch zu sein.

Et si te me vois,
c'est quoi les yeux?
Amer le goût de ta peau
qui bouge Et moi tout seul je te crois.

Et si tu m'embrasses,
c'est quoi les lèvres?
Tes mains sont blanches.
C'est froid l'amour.

Enfin tout n'est que bonheur.
En fait tout n'est que couleur.
La rue nous avons choisi. Envie.
Je n'ai plus d'envie.

Outspoken

Masaa - Outspoken (2017)

2017

Traumton Records

1
Quand Le Soleil
3:33

الشمس في روحي وانا طفل من جديد. انت ترقصين وانا ارقص لك. ونحن اطفال.

When the sun shines in my soul,
you find the child in me again.
I see you dancing and you take me in your arms. Now I dance for you
Two children, you and I.

Wenn die Sonne in meiner Seele scheint,
findest du das Kind in mir wieder.
Du tanzt und ich schau dich an,
dann nimmst du mich in deine Arme. Jetzt tanze ich nur für dich.
Zwei Kinder, du und ich.

Quand le soleil parait dans mon âme, Je redeviens l’enfant que tu as perdu. C’est toi, qui dance et je regarde
Et puis tu me prends dans tes bras. Crois-moi, c’est pour toi que je dance, Deux enfants toi et moi.

2
Sawa
3:41

يا ناس وينيي ا لايام
مسا ا لخير كنا نقول والشمس تغيب ونحنا نزور.
مسا ا لخير وسوى نغمر ناس بتحب ويوعى القلب. .

I am looking for our lost days
We used to meet before the sunset and our hearts would awaken.

Ich suche unsere verlorenen Tage.
Bevor die Sonne unterging, haben wir uns begrüßt und besucht.
Wir nahmen uns in den Arm und unsere Herzen erwachten

Je cherche les jours perdus.
Les jours avant les soleils couchants. Le soir après était pour nous
C’est le soir où nos coeurs s’éveillaient.

3
Ta Voix
3:31

بسمع صوتك عرفتيني بعد كل ما صار ما ضاع شي ما بدافع عن حا لي ولا ببكي دموعي خلصت
ما تاخرنا ولا بكرنا مش اسود ولا ابيض انت الصوت يليبحول حيا تيلالوان مين انا من دونك من دون البحر

I hear your voice, you recognized me.
After all these years, Nothing is lost. I drop all my weapons. I won’t cry, lost all my tears.
It is never too late, Never too soon.
It is never too black, Never too white.
You are the voice calling me.
The voice, that translates my life in endless colors. Endlessly dissolving in the being I am, I will be.
What will I be without you, without your voice,
without the sea that sent you to me?

Ich höre deine Stimme, du hast mich erkannt.
Nach so langer Zeit, nichts ist verloren.
Meine Waffen lasse ich fallen.
Ich weine nicht mehr, habe keine Tränen mehr.
Es ist nie zu spät, Nie zu früh.
Es ist nie zu schwarz, nie zu weiß.
Du bist die Stimme, die mich ruft.
Die Stimme, die mein Leben in ewige Farben übersetzt.
Ewig aufgehend. In meinem Wesen aufgehend.
In dem was ich bin und was ich werde.
Was werde ich sein ohne dich, ohne deine Stimme,
ohne das Meer, das dich mir schickte?

J’entends ta voix, tu m’as reconnu.
Après tout ce temps rien n’est perdu. Je laisse tomber tous mes armes. Je ne pleure plus, je n’ai plus de larmes.
Ce n’est jamais trop tard
Ce n’est jamais trop tôt.
Ce n’est jamais trop noir
Ce n’est jamais trop blanc.
Tu es la voix qui m’appelle, Qui traduit ma vie en couleurs infinis Infiniment solubles dans l’être que je suis, Que je serai
Que serai-je sans toi
Sans ta voix
Sans la mer, qui t’envoi.

4
Natra
3:48

غافيي غا في ا لحنان حافيي راقصة الزمان ماسكي ايدي ناطرة

She is sleeping, the Tenderness is sleeping. Barefoot, she dances the time.
She holds my hand and waits.

Sie schläft, die Geborgenheit schläft.
Barfuß tanzt sie die Zeit.
Sie hält meine Hand und wartet.

Elle dort, La tendresse dort.
Les pieds nus, elle dance le temps.
Elle tient ma main et attend.

5
Miah
5:55
6
Helem
3:29

هلأ عرفت انو الحلم حلمي
بدي علو تانهي
تأوأع تأوعى.

Now I know.
I am dreaming.
I want to fall.
I want to wake up.

Jetzt weiß ich’s.
Ich träume.
Ich möchte fallen.
Aufwachen möchte ich.

Maintenant je le sais. Je rêve. Je veux tomber.
Je veux me réveiller.

7
Über Mir
4:57

كل الناس ا لماشيي ضايعة كل عيون الناس عليي ح لمي ضايع عيوني غافيي غافيي وناطرة ح لمي إ ّلي لوين

The people are walking and are lost.
Their eyes are watching me.
My dream is lost and my eyes are sleeping. They wait for my dream.
Tell me where to go.

Die Menschen laufen und sind verloren.
Ihre Augen schauen mich an.
Mein Traum ist verloren und meine Augen schlafen ein. Sie warten auf meinen Traum.
Sag mir wohin.

Tout le monde marche, tous sont perdus.
Leurs yeux me regardent.
Mon rêve est perdu et mes yeux sont endormis. Ils dorment et attendent mon rêve.
Dis-moi, il est où ?

8
Moving On
3:27

بحس فيك حواليي القلوب الغاضبة ما بتوقفني العا لم ثقيل تركتو ورا يي عم فتش عا كلام و ّكمل
بس كيف فيك تسمع ّسر بيهمسو الريح .
بتقول مش معقول بحس فيي امسك ا لهوا و ّكمل

I feel you all around me.
Angry hearts never stopped me.
The heavy world, I leave behind me.
I search for words and I keep moving on.
You say that these things don’t exist,
But how can you hear a secret whispered by the wind? It’s a soft song lost in the madness of your screams.
I feel, I can touch the wind and I keep moving on.

Ich fühle dass, du da bist.
Überall, um mich herum.
Verärgerte Herzen werden mich nie aufhalten.
Diese schwere Welt lass ich hinter mir.
Ich suche Worte und gehe weiter.
Sowas gibt es nicht, sagst du.
Aber wie kannst du ein Geheimnis,
das der Wind geflüstert hat, hören.
Es ist ein sanftes Lied, verloren im Wahnsinn deiner Schreie. Ich fühle, ich kann den Wind berühren und gehe weiter.

Les coeurs en colère ne peuvent jamais m’arrêter. Le monde est lourd. Je le laisse tomber.
Je cherche les mots et j’avance
Tu dis que ces choses n’existent pas.
Mais comment peux-tu entendre un secret, que le vent murmure.
C’est une chanson douce perdue dans la folie de tes cris.
Je sens, que je peux toucher le vent et j’avance

9
Fuädi
3:30

إني أراك يا فؤادي بين ا لحب وا لآلام
هل ترا ني يا فؤادي إسمع صوتي وأ لحا ني

I see you my heart
between love and pain.
Can you see me?
Listen to my desire and my music.

Ich sehe dich mein Herz,
zwischen Liebe und Schmerz.
Siehst du mich?
Höre meine Sehnsucht und meine Musik.

Je te voix mon Coeur,
Entre l’amour et la douleur.
Me vois-tu ?
Entend mon désir et ma musique.

10
Wara'i
5:37
11
An Die Hand
2:40

بتمسكي إيدي تشوف إشيا صغ يرة بتغ يري عا لمي ونحنا عم نلعب بالرمل
انت ح لم ضيعتك مرة بدي لائيكي تاكبر وشوف نفسي

You take my hand and show me the little things.
You can change my world while we play with the sand.
Are you a dream? I lost you once.
May I find you? I want to grow, can't even see myself.

Du nimmst mich an die Hand,
zeigst mir Kleinigkeiten.
Du kannst meine Welt verändern
und wir spielen nur im Sand.
Bist du ein Traum? Ich habe dich mal verloren. Darf ich zu dir finden?
Ich will wachsen, ich sehe mich kaum.

Tu me prends par la main. Tu me montre petites choses. Tu peux changer mon monde pendant
que nous jouons ensemble avec le sable.
Est-ce-que tu es un rêve ? Je t’ais perdus une fois. Pourrais-je te trouver ? Je veux grandir, je me vois à peine.

12
Nam
2:47
13
Kilmati
5:33

كلماتي ضايع ين مين بلائيلي ياهن كلماتي هون كانو آعدين بحاول أولهن بس ا لمع نى بعيد بركي جديد.

My words are lost.
Who can find them?
They just sat here.
Now they are far.
Or maybe just new.

Meine Worte sind verloren gegangen.
Wer hilft mir sie zu finden?
Sie saßen hier.
Jetzt sind sie weit weg.
Oder nur neu.

Mes mots sont perdus,
Qui peut les trouver?
Ils étaient là assis,
Maintenant ils sont loin.
Ou bien seulement nouveaux.

Afkar

Masaa - Afkar (2015)

2014

Traumton Records

1
Aruz
4:51
2
Afkar
3:05

من بّرا جايي علّيي أفكار ولادي
كيف بّدي غّير ألبي محتار الوادي
تإحمي إبني ماضينا مش بزيادي
على جبلي لازم إطلع تشوف بلادي

The thoughts of my children surround my world.
How shall I change my heart?
There is no answer in my valley.
I want to protect my childern, but what I know is not enough. I have to climb the mountain to be finally able to see.

Die Gedanken meiner Kinder umgeben meine Welt.
Wie soll ich mein Herz verändern?
In meinem Tal ist keine Antwort zu finden.
Ich will meine Kinder beschützen, aber das, was ich weiß, reicht nicht aus. Den Berg soll ich erklimmen, um endlich sehen zu können.

Les idées de mes enfants me troublent.
Comment pourrais je changer mon cœur?
Dans ma vallée pas de réponse.
Je veux les protéger, ces enfants, mais ce que je sais, ne suffit pas. Là, sur la montagne, là enfin je peux voir.

3
Mira
4:04
4
Layali
3:53
5
Refléxion
2:20

أرى القمر على المياه الساكنة صورة للحظة عنفوان صورة لتغيير متوحش

I see the moon on the calm water. A reflection of a wild moment,
of a wild change.

Ich sehe den Mond auf dem ruhigen Wasser,
Die Spiegelung eines wilden Moments,
einer wilden Veränderung.

Je vois la lune sur l‘eau calme,
La réflexion d‘un moment sauvage,
La réflexion d‘un changement sauvage.

6
Baladi
4:40

بلدي إنِت وهِّي كّلا حلام
بلدي إنت وعنا ألبي صار
بلدي حلوي وإنت كِّلك روح
وألبي محتار

You are my home.
My dreams fall asleep with you.
You are my home, where I can become fully heart. My home is beautiful, since you are its soul.
In your beauty my heart finds rest.

Du bist meine Heimat.
Meine Träume schlafen bei dir ein.
Du bist meine Heimat, da wo ich ganz Herz werden kann. Meine Heimat ist schön, weil du ihre Seele bist.
In deiner Schönheit, ruht mein Herz.

Tu es mon pays.
Mes rêves dorment avec toi.
Tu es mon pays, là ou je deviens tout cœur. Mon pays est beau, tu es son âme
Dans ta beauté se repose mon cœur.

7
Beiruti
3:57
8
Hyper Edita
3:40
9
Hlam
3:21

حلام أّلي ألبي زمان في غنّية أحلام ما بعرفلا كلميتا زغير آعد ح ّدي نعسان ما بخاف لمّا ينام رح إهديلو الأحلام ك ّّل الأرض وزهريتا كل يوم تكبر زهري وحدا تشوف هون في زهري ح ّدا بسبّداشمس تغّني نور ودفا نور ودفا

“Dream!“ my heart said.
“There is a song in your dreams,
and the words are unknown to me.“
A tired child is sitting next to me, not afraid of falling asleep.
I want to give it all dreams and flowers of the world.
Every day the flower grows by itself and sees how another one grows by itself.
It only needs a sun, that sings for her in light and warmth.

„Träume!“ sagte mir mein Herz.
„In deinen Träumen ist ein Lied
und die Worte sind mir unbekannt.“
Ein müdes Kind sitzt neben mir und hat keine Angst, einzuschlafen.
Ich möchte ihm alle Träume und Blumen der Welt schenken.
Jeden Tag wächst die Blume von alleine und sieht wie eine andere wächst! Sie braucht nur eine Sonne, die ihr in Licht und in Wärme singt.

„Rêve!“ me dit mon cœur. Il y a une chanson de rêves mais les mots, les mots,
je les ai oubliés.
Un enfant fatigué à côté de moi
dort sans avoir peur.
Je veux lui donner tous les rêves et toutes les fleurs du monde.
Chaque jour une fleur grandit de soi même et voit comment une autre grandit.
Elle a seulement besoin d‘un soleil, qui chante pour elle en lumière et en chaleur.

10
Hiwar
2:32

أّلي حرام رايح وحدو وناسي غيرو الإنسان تارك فكرو وينو ألبو وينو...

“This poor human being“ he said to me.
“Alone he walks and forgets all the others He left all his thoughts.
Where is his heart? Where is it?“

„Der arme Mensch!“ sagte er mir. „Alleine geht er und vergisst alle anderen. Seine Gedanken hat er verlassen.
Wo ist sein Herz? Wo ist es?“

„Ce pauvre être humain.
Il marche tout seul oubliant tout le monde. Toutes ses pensées, il les as abandonnées. Où est son cœur?
Où est-il?“

11
Revolution
3:37
12
Nissjan
6:26

في رواء بي حروبك
مين قساك
مين نسي يزورك

Your wars radiate a calmness.
Who has turned your heart to stone?
Who has forgotten to visit you?

Deine Kriege strahlen eine Ruhe aus.
Wer hat dein Herz zu Stein gemacht?
Wer hat vergessen dich zu besuchen?

Tes guerres rayonnent de sérénité.
Qui a transformé ton cœur en pierre ?
Qui a oublié de te rendre visite ?

13
Dabke
2:52

Freedom Dance

Masaa - Freedom Dance (2014)

2013

Traumton Records

1
Freedom Dance
7:08

يا قلبي لا تنساني وحلام

My heart please don’t forget me and dream on.

Mein Herz, vergiss mich nicht und träume weiter.

Mon Cœur, ne m’oublie pas. Rêve.

2
Longing
3:38

أبحث عنك ولا أجد إلا نفسي الباحثة عن
ورود الماضي وقبل الأمس
أنت أنا ومن أنا؟
حياتي تحاور والأفق يبتعد و يبتعد

I search for you and find nothing but myself searching. Myself longing for yesterday‘s roses and kisses.
You are me, but who am I?
My life is longing for freedom but the horizon remains distant.

Dich suche ich und finde nichts außer mein suchendes Selbst. Dieses Selbst, das nach den Rosen und Küssen von gestern verlangt.
Du bist ich, aber wer bin ich?
Mein Leben sehnt sich nach Freiheit, aber der Horizont bleibt fern.

Je te cherche mais je ne trouve rien, que moi-même qui cherche.
Je me trouve désirant les roses et les bisous d’hier.
Tu es moi. Mais qui suis-je ?
Ma vie désir sa liberté, mais l’horizon demeure loin.

3
Masaa
7:06
4
Abadi
3:31
5
Tlal
4:57

تركني وحدي سهران عتلال الّندي قاعد لحالي ولحالي إشتكي والّ ّشمس من بعيد تغّنجني وتقّلي نام وقلا يا شمس روءي عهالإنسان س ّر ال ّدني ما بيجي غير لسهران سكران بالحكي

Leave me alone. Awake on these dew covered hills.
I am sitting here, complaining to myself.
The rising sun is caressing me from far and inviting me to sleep. And I tell her: Sun, leave this human being alone. The world‘s secret only belongs to the ones on gard,
who get drunk off the conversation with themselves.

Lass mich alleine. Wach, hier auf diesen mit Tau bedeckten Hügeln. Ich sitze hier und beschwere mich bei mir selbst.
Die aufgehende Sonne liebkost mich von weitem und lädt zum Schlaf ein. Und ich sage ihr: Sonne, lass diesen Menschen in Frieden. Das Geheimnis dieser Welt gehört nur den Wachsamen, die sich am Gespräch mit sich selbst betrinken.

Laisse-moi seul. Éveillé, sur ses collines couvertes de rosée. Seul ici, je me plains à moi. Le soleil levant me caresse de loin et m’invite à dormir. Et je luis dit: soleil, laisse-moi. Le secret du monde appartient seul au Vigilant, ivre en conversation avec lui-même.

6
Ma t'illi
4:38

ناطرين ومين ناطرين؟ بركي عم نحلم بركي عم نشوف ومين قّلنا حلامنا مش لنا؟

We are waiting.
Who are we waiting for?
Maybe we are dreaming. Maybe we are seeing.
But who can say that our dreams do not belong to us?

Wir warten.
Und auf wen warten wir?
Vielleicht träumen wir. Vielleicht sehen wir.
Aber wer sagt, dass unsere Träume nicht die unseren sind?

Nous attendons.
Qui attendons-nous?
Peut-être nous rêvons. Peut-être nous voyons.
Mais qui pourrait dire que nos rêves ne nous appartiennent pas ?

7
Ya Insan
6:16

ناسي راحوا ناطر براسي في م ّوال نورك قاسي لا تاخدني

My people are gone.
There remains a song in my head.
Your light is hurting me. Don’t take me along.

Meine Leute sind verschwunden.
In meinem Kopf ist ein Lied geblieben.
Dein Licht verletzt mich. Nimm mich nicht mit.

Mon peuple est parti.
Une chanson reste dans ma tête.
Ta lumière me blesse. Ne me prends pas avec toi.

8
Hia Bahri
3:41
9
Asrari
4:16

في إّيام بتردنا سوى في إّيام بتهد أحلامنا أحلامي قّلي وينّية منفّتش عليها ليلّية

There are days bringing us closer together and there are days destroying our dreams.
And where are our dreams? We search for them every night. Tell me where my dreams have gone.

Es gibt Tage, die uns näher zueinander bringen und es gibt Tage, die unsere Träume zerstören.
Und wo sind unsere Träume? Wir suchen sie jede Nacht. Sag mir, wo meine Träume geblieben sind.

Il y a des jours qui nous rapproches et des jours qui détruis nos rêves. Et où sont nos rêves?
Nous les cherchons chaque nuit.
Dis-moi, où puis-je les trouver.

10
Rima
4:59

East West Symphony

Masaa - Hiwar / East West Symphony (2021)

2021

gpARTS

1
Hiwar
5:37
2
Ya Insan
6:39
3
Beiruti
5:36
4
Farahi
2:01
5
Abadi
6:23
6
Ta Voix
3:42
7
Aruz
6:02
8
Wara'i
8:32
9
Über mir
6:59
10
Lamento
5:59
11
Kilmati
6:06
12
Dabke
3:34